full screen background image

Nadzór inwestorski/ Project Management

Nadzór inwestorski/ Project Management - weryfikacja dokumentacji projektowej,
- opracowanie przedmiarów ofertowych i ich ewentualne uszczegółowienie,
- wskazanie ewentualnych nieskalkulowanych robót,
- przeprowadzenie przetargów branżowych,
- przygotowanie negocjacji z wykonawcami, organizowanie spotkań, wyjaśnienie zagadnień i ewentualnych zapytań,
- raport z przeprowadzonych przetargów branżowych wraz z analizą otrzymanych ofert,
- pomoc w zakresie wyboru wykonawcy,
- opracowanie załączników do umów z wykonawcami oraz prawidłowe przygotowanie umowy zabezpieczającej interes inwestora,
- bieżąca kontrola dotycząca realizacji podpisanych umów,
- opracowanie szczegółowego harmonogramu wszystkich robót oraz dokonywanie regularnej kontroli zaawansowania prac,
- odbiory robót zanikowych w ramach pełnionego nadzoru inwestorskiego,
- koordynacja budowy, koordynacja międzybranżowa,
- nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów,
- prowadzenie narad budowy,
- organizowanie spotkań z wykonawcami i projektantami,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie wszystkich branż,
- raporty dotyczące stanu zaawansowania projektu, pisemne informowanie Inwestora o przebiegu realizacji Inwestycji,
- rozliczenia zaawansowania robót i końcowe w zakresie umów zawartych podwykonawcami,
- doprowadzenie do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz założenie książki obiektu,
- nadzór nad inwestycją w okresie gwarancji i rękojmi.